OBCHODNÍ PODMÍNKY

Barbora Navrátilová

se sídlem: Pitín
207, 687 71

identifikační
číslo:
10880623

pro prodej zboží
prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.vysperkuju.cz

<![if !supportLists]>1.
<![endif]>ÚVODNÍ USTANOVENÍ

<![if !supportLists]>1.1.
<![endif]>Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím Barbora Navrátilová, IČ: 10880623, se sídlem: Pitín 207,
687 71,
(dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vysperkuju.cz
(dále jen „webová stránka“),
a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

<![if !supportLists]>1.2.
<![endif]>Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy
osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou
či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

<![if !supportLists]>1.3.
<![endif]>Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je
možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost
před ustanoveními obchodních podmínek.

<![if !supportLists]>1.4.
<![endif]>Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou
součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny
v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

<![if !supportLists]>1.5.
<![endif]>Znění obchodních podmínek může prodávající měnit
či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po
dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

<![if !supportLists]>2.
<![endif]>UŽIVATELSKÝ ÚČET

Internetový obchod www.vysperkuju.cz
neumožňuje uživatelský účet.

<![if !supportLists]>3.
<![endif]>UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

<![if !supportLists]>3.1.
<![endif]>Kupující bere na vědomí, že fotografie umístěné
na webovém rozhraní mají pouze informativní charakter. Barvy přírodních
materiálů, jako jsou perly, kameny atd. se mohou u každého jednotlivého výrobku
lišit, což je jejich přirozená vlastnost a nejde o vadu výrobku. Každý šperk je
originální a proto se i tvar jednotlivých šperků
z cínu může nepatrně lišit.

Barvy produktů na fotografiích, které jsou umístěny na
webovém rozhraní se mohou lišit v závislosti na nastavení
obrazovky/monitoru/displaye, na kterém si zákazník zboží prohlíží. Barvy však
odpovídají běžně známému přírodnímu materiálu, ze kterého jsou produkty
vyrobeny a vždy jsou pojmenovány po tomto materiálu.

<![if !supportLists]>3.2.
<![endif]>Veškerá prezentace zboží umístěná
ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

<![if !supportLists]>3.3.
<![endif]>Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o
zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém
rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít
kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

<![if !supportLists]>3.4.
<![endif]>Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace
o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a
času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

<![if !supportLists]>3.5.
<![endif]>Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový
formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména
informace o:

<![if !supportLists]>3.5.1.    <![endif]>objednávaném
zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),

<![if !supportLists]>3.5.2.    <![endif]>způsobu
úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží a

<![if !supportLists]>3.5.3.    <![endif]>informace
o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

<![if !supportLists]>3.6.
<![endif]>Před zasláním objednávky prodávajícímu je
kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje
uvedené v objednávce
jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to
na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
objednávce (dále jen „elektronická
adresa kupujícího
“).

<![if !supportLists]>3.7.
<![endif]>Odeslání
objednávky se považuje takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem
identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady
kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Vyplnění
všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se
s obchodními podmínkami na webové stránce (tzn. potvrzení kupujícího, že
se s těmito obchodními podmínkami seznámil) je podmínkou platnosti
objednávky.

<![if !supportLists]>3.8.
<![endif]>Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na
charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady
na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).

<![if !supportLists]>3.9.
<![endif]>Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím
vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.

<![if !supportLists]>3.10.
<![endif]>V případě, že prodávající nemůže splnit
některý z požadavků uvedených v objednávce, zašle kupujícímu na
elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných
variant a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za
nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až
akceptací kupujícího prostřednictvím

<![if !supportLists]>3.11.
<![endif]>Kupující souhlasí s použitím komunikačních
prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při
použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.

<![if !supportLists]>3.12.
<![endif]>Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní
smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě,
že výrobce, dovozce či dodavatel zboží přerušil dovoz zboží nebo jeho výrobu.
V tomto případě prodávající bezodkladně informuje kupujícího
prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14
dnů od oznámení o
odstoupení
od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným
způsobem, případně způsobem určeným kupujícím.

<![if !supportLists]>4.
<![endif]>CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

<![if !supportLists]>4.1.
<![endif]>Možnosti úhrady ceny zboží a případných nákladů
spojených s dodáním zboží jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní obchodu.
Aktuálně lze cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle
kupní smlouvy uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

<![if !supportLists]>4.1.1.
<![endif]>v hotovosti na dobírku v místě určeném
kupujícím v objednávce – pouze po dohodě, jedná-li se o jednodenní
záležitost např. prodejní stánek;

<![if !supportLists]>4.1.2.
<![endif]>online prostřednictvím platební brány Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz;

<![if !supportLists]>4.1.3.
<![endif]>v hotovosti nebo platební kartou při osobním
odběru ve výdejně zásilek;

<![if !supportLists]>4.2.
<![endif]>Společně s kupní cenou je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve
smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou
i náklady spojené s dodáním zboží.

<![if !supportLists]>4.3.
<![endif]>Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či
jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6
obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

<![if !supportLists]>4.4.
<![endif]>V případě bezhotovostní platby je kupující
povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního
symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány comgate.

<![if !supportLists]>4.5.
<![endif]>Prodávající je oprávněn, zejména v případě,
že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

<![if !supportLists]>4.6.
<![endif]>Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím
kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

<![if !supportLists]>5.
<![endif]>ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

<![if !supportLists]>5.1.       <![endif]>Kupující
má v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit (pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem nebo
mimo obchodní prostory), a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží.
V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání
několika částí, je tato lhůta počítána od dne převzetí poslední dodávky zboží.

<![if !supportLists]>5.2.
<![endif]>Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §
1837 občanského zákoníku, není možné mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o
dodávce zboží, které bylo vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo
přizpůsobeného jeho osobním potřebám (došlo k výrobě personalizovaného
šperku na zakázku, zkrácení řetízku či upravení jiného komponentu výrobku.

<![if !supportLists]>5.3.
<![endif]>Kupující je vždy povinen v případě vrácení
zboží jej vždy opatřit údaji o odstoupení od smlouvy (specifikace zboží, jeho
kupní cena, specifikace kupujícího – jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon,
číslo objednávky, datum objednání, datum obdržení zboží, číslo účtu, na které
mají být finanční prostředky vráceny). Prodávající vrací pouze kupní cenu
zboží, nikoliv cenu za dopravu. Kupující nese náklady spojené
s odstoupením od smlouvy a vrácením zboží sám.

<![if !supportLists]>5.4.
<![endif]>V případě odstoupení od kupní smlouvy
se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá
prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů
od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

<![if !supportLists]>5.5.
<![endif]>V případě odstoupení od kupní smlouvy dle
čl. 5.2
obchodních je kupující povinen zakoupené zboží vrátit prodávajícímu výlučně jen
prostřednictvím služby Zásilkovna, a to zasláním na konkrétní pobočku
stanovenou prodávajícím. Prodávající není povinen přijmout zboží, které bylo
vráceno jiným způsobem, např. prostřednictvím jiného subjektu (PPL, DPD, Česká
pošta).

Pobočka pro vratky stanovená prodejcem je: Potoky 552
(Kvítková), 760 01, Zlín, ID 3385, Prodejna KAMARo hračky Zlín – Blázni do
hraček.cz

Odstoupení od smlouvy mi, prosím, oznamte předem e-mailem, a
až po následné domluvě výrobek zasílejte zpět. Vratka provedená bez předchozího
oznámení nemusí být vyzvednuta ani vyřešena. Prosím také o zaslání formuláře o
Odstoupení od smlouvy e-mailem (případně přiloženým papírovým dokumentem
přiloženým k vrácenému zboží).

<![if !supportLists]>5.6.
<![endif]>V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2
obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího
přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již
při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude
souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu
dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží
odeslal zpět.

<![if !supportLists]>5.7.
<![endif]>Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je
prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení
kupní ceny.

<![if !supportLists]>5.8.
<![endif]>Prodávající má právo kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu,
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

<![if !supportLists]>5.9.
<![endif]>Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu
dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena
s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující
je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

<![if !supportLists]>5.10.
<![endif]>Vrácené zboží musí být posláno zpět
v původním obalu a stavu, v jakém bylo doručeno prodávajícím. Pokud
prodávající zjistí vady ba vráceném zboží, má prodávající nárok snížit vrácenou
částku kupujícímu v závislosti na míře škod vzniklých na vráceném produktu
nebo vrácené zboží nepřijmout vůbec.

<![if !supportLists]>6.
<![endif]>PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

<![if !supportLists]>6.1.
<![endif]>Prodávající je oprávněn učinit možnosti způsobů
přepravy. Aktuální možnosti přepravy jsou uvedeny vždy na webovém rozhraní
obchodu. Prodávající má právo změnit přepravce na základě vlastního uvážení
(např. v období velkého přetížení přepravců, jako jsou Vánoce má právo
prodávající využít například Českou poštu apod.), dojde-li k tomu, cena
dopravy však zůstává stejná a prodávající nebude po kupujícím požadovat žádné
další náklady za přepravu.

<![if !supportLists]>6.2.
<![endif]>V případě, že je způsob dopravy
smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko
a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Prodávající není povinen takovému zvláštnímu požadavku kupujícího vyhovět.

<![if !supportLists]>6.3.
<![endif]>Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen
dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen
převzít zboží při dodání.

<![if !supportLists]>6.4.
<![endif]>V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.

<![if !supportLists]>6.5.
<![endif]>Při převzetí zboží od přepravce je kupující
povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit přepravci.

<![if !supportLists]>6.6.
<![endif]>Zboží je kupujícímu dodáno:

<![if !supportLists]>
<![endif]>Prostřednictvím výdejny zásilek na adresu
výdejny Zásilkovna, kterou si kupující sám určil – výdejnu Zásilkovny si
kupující musí zvolit již při vyplňování údajů při koupi zboží (pokud je pobočka
uvedena chybně nebo nepravdivě, jsou informace prodávajícím dohledány, nebo je
kupující vyzván k jejich doplnění). V případě, že je konkrétní
pobočka Zásilkovny plná a nemůže balík přijmout, je zvolena nejbližší další
pobočka od té zvolené. Odesílání probíhá většinou ve lhůtě 5-7 dní od zaplacení
zboží, nejpozději však do 14 dní od nákupu.

<![if !supportLists]>6.7.
<![endif]>Způsob dodání zboží si kupující volí během
objednávání zboží.

<![if !supportLists]>6.8.
<![endif]>Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad –
fakturu, která je odeslána na emailovou adresu kupujícího. Případně je přiložen
k dodávanému zboží.

<![if !supportLists]>6.9.
<![endif]>Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží
zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však
převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází
na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

<![if !supportLists]>7.
<![endif]>PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

<![if !supportLists]>7.1.
<![endif]>Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv
z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

<![if !supportLists]>7.2.
<![endif]>Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí
nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží
převzal:

<![if !supportLists]>
<![endif]>zboží má vlastnosti, které si ujednali, a
chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamu jimi prováděné.

<![if !supportLists]>
<![endif]>je zboží vhodné k účelu, který pro jeho použití
prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle využívá

<![if !supportLists]>
<![endif]>zboží odpovídá jakostí nebo provedením
smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy,

<![if !supportLists]>
<![endif]>je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo
hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

<![if !supportLists]>7.3.
<![endif]>Ustanovení čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužije
u zboží, jež bylo prodáno za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena
sjednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého
zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo
při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

<![if !supportLists]>7.4.
<![endif]>Projeví-li se vada v průběhu tří měsíců od
převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující informuje
prodávajícího o uplatnění práva z vadného plnění na e-mailové adrese
prodávajícího vysperkuju@gmail.com a ve zprávě by měla být popsána vada, za níž
následuje alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky a označení
zboží.

<![if !supportLists]>7.5.
<![endif]>Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u
prodávajícího, reklamaci lze uplatnit pouze prostřednictvím služby Zásilkovna
(a to na adresu pobočky, která je uvedena na webovém rozhraní). Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího
reklamované zboží. Kupující je vždy povinen uvést důvod reklamace.

<![if !supportLists]>7.6.
<![endif]>Pokud prodávající prokáže, že kupující před
převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen
nároku kupujícího vyhovět.

<![if !supportLists]>7.7.
<![endif]>Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z
důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

<![if !supportLists]>7.8.
<![endif]>Za vadu zboží není považováno jeho běžné
opotřebení, oxidace kovu, mechanické poškození zboží (např. přetržení řetízku,
prasknutí kamene, poškrábání, stržení závitu apod.)

<![if !supportLists]>7.9.
<![endif]>Další práva a povinnosti stran související s
odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

<![if !supportLists]>8.
<![endif]>DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

<![if !supportLists]>8.1.
<![endif]>Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením
celé kupní ceny zboží.

<![if !supportLists]>8.2.
<![endif]>Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán
žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n)
občanského zákoníku.

<![if !supportLists]>8.3.
<![endif]>Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje
prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na
elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla
vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

<![if !supportLists]>8.4.
<![endif]>Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na
základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních
údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

<![if !supportLists]>8.5.
<![endif]>Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny
okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

<![if !supportLists]>9.
<![endif]>OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

<![if !supportLists]>9.1.
<![endif]>Ochrana osobních údajů kupujícího, který je
fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.

<![if !supportLists]>9.2.
<![endif]>Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých
osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“).

<![if !supportLists]>9.3.
<![endif]>Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

<![if !supportLists]>9.4.
<![endif]>Zpracováním osobních údajů kupujícího může
prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících
zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.

<![if !supportLists]>9.5.
<![endif]>Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

<![if !supportLists]>9.6.
<![endif]> Kupující
potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

<![if !supportLists]>9.7.
<![endif]>V případě, že by se kupující domníval, že
prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které
je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:

<![if !supportLists]>9.7.1.
<![endif]>požádat prodávajícího nebo zpracovatele o
vysvětlení,

<![if !supportLists]>9.7.2.
<![endif]>požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel
odstranil takto vzniklý stav.

<![if !supportLists]>9.7.3.
<![endif]>požádá-li kupující o informaci o zpracování
svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

<![if !supportLists]>10.
<![endif]>ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

<![if !supportLists]>10.1.
<![endif]>Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst.
2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o
změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve
znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou
informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních
sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

<![if !supportLists]>10.2.
<![endif]>Své zákonné povinnosti související s
případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím
zvláštního dokumentu.

<![if !supportLists]>11.
<![endif]>DORUČOVÁNÍ

<![if !supportLists]>11.1.
<![endif]>Kupujícímu může být doručováno na elektronickou
adresu kupujícího, není-li stanoveno jinak.

<![if !supportLists]>11.2.
<![endif]>11.4. Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace ze
strany kupujícího mohou být doručovány prostřednictvím elektronické pošty, a to
na adresu uvedenou na ve webovém rozraní, taktéž mohou být doručeny
prostřednictvím služby Zásilkovna (společně s vrácením zboží nebo zasláním
zboží k reklamaci).

<![if !supportLists]>12.
<![endif]>ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

<![if !supportLists]>12.1.    <![endif]>Pokud
vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

<![if !supportLists]>12.2.
<![endif]>Je-li některé ustanovení obchodních podmínek
neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena
platnost ostatních ustanovení.

<![if !supportLists]>12.3.
<![endif]>Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán
žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského
zákoníku.

<![if !supportLists]>12.3.1. <![endif]>Všechna
práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně
rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího
obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo
jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

<![if !supportLists]>12.4.
<![endif]>Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé
v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho
užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového
obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a
nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části
či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením
či účelem.

<![if !supportLists]>12.5.
<![endif]>12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek
je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

<![if !supportLists]>12.6.
<![endif]>Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je
archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

PODMÍNKY ZAKOUPENÍ A POUŽITÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

<![if !supportLists]>1.
<![endif]>VÝZNAM VÝRAZŮ POUŽITÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH

<![if !supportLists]>1.
<![endif]>Prodávající dárkového poukazu (dále jen
„prodávající“) – Barbora Navrátilová, IČ: 10880623, se sídlem: Pitín 207, 687
71, Pitín

<![if !supportLists]>2.
<![endif]>Dárkový poukaz (dále jen „poukaz“) je určen k
uplatnění v internetovém obchodě www.vysperkuju.com. Poukaz je prodávajícím
vystavován v tištěné i elektronické podobě. Je tvořen jedinečnou kombinací
čísel nebo čísel a písmen, která je uvedena na poukazu zasílaném uživateli ve
formátu pdf na jeho elektronickou adresu (e-mail). Poukaz potvrzuje právo
uživatele na výměnu hodnoty poukazu za zboží v internetovém obchodě
www.vysperkuju.com.

<![if !supportLists]>3.
<![endif]>Doba platnosti poukazu –
označuje
období, v němž lze poukaz využít. Poukaz lze využít ode dne
jeho doručení uživateli 6 měsíců. Poté propadá.

<![if !supportLists]>4.
<![endif]>Zákazník – osoba, která
zakoupí poukaz od prodávajícího. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak
podnikatel.

<![if !supportLists]>5.
<![endif]>Spotřebitel – zákazník, který při uzavírání a
plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

<![if !supportLists]>6.
<![endif]>Uživatel – každý
majitel poukazu, který disponuje poukazem, tedy jedinečným kódem umožňujícím
využití poukazu v obchodě.

<![if !supportLists]>7.
<![endif]>Hodnota poukazu – je tvořena částkou vybranou a
uhrazenou zákazníkem, kterou lze využít v obchodě. Hodnota poukazu je uvedena
na poukazu.

<![if !supportLists]>8.
<![endif]>Obchod – internetový
obchod provozovaný na webu https://www.vysperkuju.com/.

<![if !supportLists]>9.
<![endif]>Transakce – nákup zboží v obchodě, jehož kupní
cena bude uhrazena zcela nebo zčásti poukazem za podmínek dále stanovených.
Nákup zboží se současně řídí všeobecnými obchodními podmínkami eshopu vyšperkuju.

 

<![if !supportLists]>2.
<![endif]>ZAKOUPENÍ POUKAZU

<![if !supportLists]>2.1. <![endif]> Poukaz může zákazník koupit za pomoci
internetového obchodu www.vysperkuju.com. Zákazník je povinen postupovat podle
pokynů uvedených na e-shopu.

<![if !supportLists]>2.2.       <![endif]>Po
odeslání objednávky poukazu zákazníkem, bude zákazníkovi doručeno potvrzení o
přijetí objednávky poukazu a obchodní podmínky. Doručením potvrzení o přijaté
objednávce je uzavřena smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.

<![if !supportLists]>2.3.       <![endif]>Poukaz
bude uživateli doručen po úhradě jeho kupní ceny zákazníkem. Kupní cenu je
možné uhradit převodem na účet.

<![if !supportLists]>2.4.       <![endif]>Prodávající
není účastníkem právního vztahu mezi uživatelem a zákazníkem. Prodávající
nenese zodpovědnost za eventuální chyby zákazníka v objednávce spočívající v
nesprávně zadané elektronické adrese uživatele, či v nesprávně zadané hodnotě
poukazu. Zákazník je povinen zkontrolovat veškeré jím zadané údaje do
objednávky před jejím odesláním.

<![if !supportLists]>2.5.       <![endif]>Zákazník,
který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž
předmětem byl poukaz, a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení počíná běžet
ode dne uzavření smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy využije zákazník formulář
dostupný na www.vysperkuju.com, který vyplní a odešle prodávajícímu na
elektronickou adresu (email) vysperkuju@gmail.com. O deaktivaci poukazu uvědomí
prodávající neprodleně i uživatele, a to odesláním emailové zprávy na adresu,
na kterou byl poukaz prodávajícím doručen. Spotřebitel bere na vědomí, že
odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě k tomu určené nelze v případech, kdy před
doručením odstoupení prodávajícímu došlo uživatelem
byť jen k částečnému využití poukazu při transakci. Zašle-li spotřebitel
odstoupení od smlouvy i případech, kdy již došlo k
využití poukazu či jeho části, uvědomí prodávající spotřebitele o nemožnosti
odstoupení od smlouvy z důvodu užití poukazu uživatelem.

<![if !supportLists]>2.6.       <![endif]>Odstoupí-li
spotřebitel od smlouvy v souladu s těmito podmínkami, vrátí mu prodávající
kupní cenu poukazu do 14 dnů od doručení odstoupení.

3. PODMÍNKY VYUŽITÍ POUKAZU

<![if !supportLists]>2.7.       <![endif]>Poukaz
lze využít pouze realizací transakce v obchodě, a to k úhradě kupní ceny zboží
zakoupeného v obchodě nebo k úhradě části kupní ceny zboží. Poukaz lze využít
pouze před uplynutím doby jeho platnosti a do výše jeho hodnoty. Prodávající
neposkytuje peníze ani žádnou jinou kompenzaci za nevyužitou hodnotu poukazu.
Poukaz nelze vyměnit za peníze. Prodávající není zodpovědný za následky
způsobené nevyužitím poukazu v době jeho platnosti.

<![if !supportLists]>2.8.       <![endif]>Uživatel
je oprávněn vyčerpat poukaz najednou – tedy jen jednou
a na jeden nákup. Po provedení transakce (vyčerpání poukazu) nemá zákazník
právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem bylo zakoupení poukazu, který byl
transakcí využit, a to i v případě částečného využití Poukazu. Tímto není
dotčeno právo uživatele na odstoupení od smlouvy, při níž byl využit poukaz.

<![if !supportLists]>2.9.       <![endif]>Poukaz
lze uplatnit i na zlevněné zboží. Poukaz nelze kombinovat s jinými slevami
zadatelnými přes kód. Uživatel může u jedné objednávky použít pouze jeden
poukaz. Poukazy nelze spojovat.

<![if !supportLists]>2.10.    <![endif]>Nositel
využije poukaz zadáním unikátního kódu poukazu v místě k tomu určeném. Celková
cena Uživatelem objednávaného zboží (zboží v košíku) bude snížena o aktuální
hodnotu poukazu. Provedená transakce je rovnocenná nákupu a řídí se všeobecnými
obchodními podmínkami obchodu platnými pro nákup zboží.

<![if !supportLists]>2.11.    <![endif]>Nositel
je oprávněn využít pouze poukazy platné, které nebyly doposud využity k úhradě
kupní ceny zboží.

<![if !supportLists]>2.12.    <![endif]>V
případě kdy hodnota zakoupeného zboží překročí hodnotu
poukazu, může být transakce realizována pouze po doplacení zbývající výše kupní
ceny, která je tvořena rozdílem mezi kupní cenou zboží a hodnotou poukazu.
Úhrada kupní ceny se řídí všeobecnými obchodními podmínkami obchodu. Cena
zakoupeného zboží musí být vyšší než hodnota k využití na Poukazu.

4. ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ POUKAZU INTERNETOVÝM OBCHODEM

<![if !supportLists]>2.13.    <![endif]>Prodávající,
s cílem chránit zájmy zákazníka a/nebo uživatele si vyhrazuje právo dočasného
zablokování možnosti použití poukazu na žádost zákazníka nebo uživatele.
Blokaci poukazu lze provést prostřednictvím e-mailu: vysperkuju@gmail.com

<![if !supportLists]>2.14.    <![endif]>Prodávající
má právo odmítnout přijetí poukazu v následujících případech:

<![if !supportLists]>2.14.1.
<![endif]> uplynutí,
nebo skončení platnosti poukazu;

<![if !supportLists]>2.14.2.
<![endif]>nedostatečná hodnota poukazu k využití pro
uhrazení objednaného zboží, za předpokladu, že zbývající výše kupní ceny nebude
uhrazena;

<![if !supportLists]>2.14.3.
<![endif]>technické důvody, které brání ve využití poukazu
a k nimž došlo z důvodů, které jsou mimo kontrolu prodávajícího.

 

5.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
Prodávající nenese odpovědnost za zneužití poukazu třetí osobou, která získala
Poukaz či údaje nezbytné pro jeho uplatnění jakýmkoliv způsobem od uživatele či
zákazníka. Transakce, při níž bude uplatněn poukaz osobou, která se k němu či
údajům nezbytným k jeho uplatnění dostane neoprávněně, bude prodávajícím
provedena, a to až do blokace poukazu dle předchozího odstavce.

2.
Vrácení zboží uhrazeného Poukazem je upraveno všeobecnými obchodními
podmínkami, s tím, že kupní cena uhrazená Poukazem bude uživateli vrácena pouze
formou nového poukazu. Doba planosti vystaveného poukazu a podmínky jeho
uplatnění se řídí těmito podmínkami.

3.
Případný problém s uplatněním poukazu je uživatel povinen hlásit prodávajícímu
neprodleně formou reklamace prostřednictvím e-mailem na adresu
vysperkuju@gmail.com

Reklamace
související s poukazy budou řešeny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od
jejich doručení. O výsledku reklamace je prodávající povinen informovat
uživatele a zákazníka písemně prostřednictvím emailu.

4.
Práva a povinnosti stran, které nejsou těmito podmínkami upraveny, se řídí
všeobecnými obchodními podmínkami obchodu, totéž platí i pro případné
vyřizování případných stížnosti spotřebitelů.

5.
Zákazník je povinen se před zakoupením poukazu seznámit se s těmito podmínkami
a dodržovat jejich ustanovení. Uživatel je povinen se s těmito podmínkami
seznámit před prvním použitím poukazu a při využití poukazu podle nich postupovat.

6.
Obsah těchto obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách
https://www.vysperkuju.com. Obchodní podmínky jsou spolu potvrzením objednávky
zasílány na elektronickou adresu zákazníka a uživatele.

7.
Prodávající si vyhrazuje právo provádět v těchto podmínkách kdykoliv změny,
jakož i právo kdykoliv bez udání důvodu prodej poukazů zrušit. Prodávající se
zavazuje informovat uživatele a zákazníky o všech chystaných změnách s časovým
předstihem alespoň 3 (tří) dnů, a to uveřejněním oznámení na webových stránkách
obchodu. Jakékoliv změny podmínek nemohou zhoršit práva zákazníků či uživatelů
ve vztahu k poukazům zakoupeným před přijetím příslušných změn.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Barbora Navrátilová

IČ: 10880623

zapsána v živnostenském rejstříku

Sídlo: Pitín 207, 687 71

 

Adresa pro zasílání zpětných zásilek (tzn. reklamace,
vratky) Zásilkovna: Potoky 552 (Kvítková), 760 01, Zlín, ID 3385, Prodejna
KAMARo hračky Zlín – Blázni do hraček.cz

 

www.vysperkuju.cz

 

Kontaktní údaje – adresa
elektronické pošty: vysperkuju@gmail.com

V Pitíně dne 6. 10. 2023